Strid om privatisering av kommunal vei i Samnanger kommune

Privatisering av vei?

Undertegnede har fulgt med på diskusjonen om privatisering av veien til Nyutløtræ, og undres
over prosessen.

Administrasjonen i Samnanger kommune skriver den 1. desember 2017: «Vegen er
overført gjennom eit kommunestyrevedtak», og hevder at kommunestyret har overført veien
til Nyutløtræ til private med hjemmel i vegloven § 7. Denne paragrafen gir hjemmel for at
kommunen kan privatisere, men den gir ingen hjemmel for at private er forpliktet til å overta
noe ansvar. På Samnanger kommunes nettsider har det ikke vært mulig å finne noe slikt
kommunestyrevedtak.

Både som person og som grunneier har du selvbestemmelsesrett. Denne retten består i
at det er du som bestemmer over din eiendom og over deg selv som person. Det er følgelig du
som bestemmer om du vil påta deg forpliktelser – både som person og i dette tilfellet som
grunneier.

Dersom kommunen skal pålegge deg byrder, da krever regelverket enten at du skal
samtykke i ulempene, eller så skal det finnes en lovhjemmel for inngrepet. Dette gjelder ikke
bare veien til Nyutløtræ, men i de tilfeller der det offentlige vil overføre plikter til private.

Klarer kommunen å finne en lovhjemmel, og grunneier likevel ikke samtykker, da må
kommunen gå til søksmål for å pålegge grunneier ulempen eller kostnaden.

Så lenge kommunen ikke har vist til en brukbar lovhjemmel, er det altså grunneierne
som selv må avgjøre om de vil overta en vei fra det offentlige.

Ifølge historiske opplysninger har veien til Nyutløtræ alltid vært offentlig. Den 28.
oktober 1939 vedtok Samnanger heradstyre at det skulle bygges vei fra Illelid til Nyutløtræ
for Samnanger kommunes regning. Det heter at «Det som trengs til opparbeiding av bygget –
utanum dei ytingar ein kan venta av fylket og dei private – vert løyvd og utreidt av Samnanger
herad som skal yta eit kontant tilskot av anleggskostnaden på minst 1/10 i samsvar med
fylkestingsvedtak frå 3. juni 1938».

Det var altså fylkestinget som vedtok tilskudd til vei til Nyutløtræ i 1938 samt
finansiering av veibyggingen. Den 22. oktober 1939 ga grunneierne kommunen veigrunn uten
vederlag. Ifølge avtalen skulle grunneierne yte «frie materialer» – med unntak av trevirke. Det
var også grunneiernes plikt å holde gjerde uten godtgjørelse.

Den 25. april 1960 skriver Vegvesenet i Hordaland til Samnanger kommune at de har
vært på befaring på veianlegget for å se hva som må gjøres før avlevering kan finne sted. Det
resterende arbeid blir beregnet til kr. 18.000,-.

Den 5. november 1960 undertegner Samnanger kommune v/ordfører, lensmann og
avdelingsingeniør på avleveringsdokument der Samnanger kommune påtar seg
vedlikeholdsansvar for «hele anlegget».

Samnanger kommune inngår her en frivillig avtale med tidligere eier av veien,
fylkeskommunen, og samtykker i at Samnanger kommune skal påta seg ansvar for
vedlikehold.

Den 10. november 1960 får Samnanger kommunestyre orientering fra formannskapet
om at vei til Nyutløtræ er avlevert til kommunen og at kommunen har overtatt vedlikeholdet.
Vegvesenet i Hordaland får den 21. november 1960 tilbakemelding om at veianlegget skal
åpnes for alminnelig bilferdsel – etter Vegvesenets ønske.

Fylkesvegstyret har møte den 6. januar 1961 og vedtar at «bygdeveganleggene Illelid –
Nyutløtræ og Mørkhølen – Høysæter i Samnanger herad er opna for fri biltrafikk».
Den 25. juli 1961 er det møte i Samnanger kommunestyre. Det er kommet melding fra
Vegkontoret om tilvist fylkestilskudd på kr. 3.457,54 til veien til Nyutløtræ.

Den 19. januar 2017 skriver Samnanger kommune at en av begrunnelsene for å
privatisere veien, er at Nyutløtrævegen var «ein privat veg der kommunen påtok seg eit
kommunalt driftsansvar (truleg på 80-tallet)». Dokumentene det er sitert fra ovenfor viser at
veien aldri har vært privat. Fra overlevering i 1961 har vegen vært kommunal.

Kommunen skriver videre at med privat «meinast at vegen ikkje er skilt ut som eigen
matrikkelenhet eller at det ligg føre nokon dokumentasjon på at kommunen eig sjølve
grunnen. På bakgrunn av dette ser ikkje kommunen at det er gjennomført eit eigarskifte der
vegen er juridisk overført til Samnanger kommune som eigar». Igjen viser historiske
dokumenter med all tydelighet at grunn er gitt vederlagsfritt, at Samnanger kommune har
overtatt ansvaret for veien til Nyutløtræ, og at veien aldri har vært privat – slik kommunen
hevder.

Kommunen skriver også at «det kommunale driftsansvaret gjeld inntil kommunen gjer
eit vedtak om å nedklassifisera vegen etter veglova § 7 tredje ledd». For å gjenta fra
begynnelsen av denne artikkelen: Kommunen kan klassifisere veien som privat, men det
medfører ikke at private automatisk får et vedlikeholdsansvar.

Samnanger kommune har ennå ikke vedtatt å privatisere veien til Nyutløtræ – og veien
er heller ikke overtatt av private. Ifølge kommunestyrevedtak skal veien holdes åpen for
alminnelig bilferdsel.

Det virker underlig at Samnanger kommune i 2017 vil fraskrive seg alt ansvar for
veien og overlate dette til private – uten at de private samtykker og er enige i overdragelsen.
Det virker som et stort inngrep i beboernes selvbestemmelsesrett at de selv skal koste
vedlikehold, brøyting og strøing mens veien samtidig skal holdes åpen for alminnelig
bilferdsel.

Siden veien ikke er overtatt av private er konsekvensen at det fortsatt er Samnanger
kommunes ansvar å holde veien åpen, ikke bare på grunn av at historiske dokumenter som
viser at det er deres plikt, heller ikke bare fordi at veien skal være åpen for alminnelig
bilferdsel, men også fordi kommunen har plikt til å sørge for transport til skolebarn på
Nyutløtræ.

Det aller viktigste er at ingen av grunneierne har samtykket til at veien skal overdras til
dem. Rådet til grunneiere som ikke vil ha kommunale veier privatisert er å ikke ta på seg
ansvar uten at det er lagt frem en lovhjemmel og saken er prøvd i retten.

Solfrid Hammersland
Jurist, revisor og rettshjelper

Innlegget er publisert i Samningen den 7. desember 2017.