Personopplysninger

Behandling av personopplysninger hos Retten på din side Solfrid Hammersland

Hvis du kontakter oss, vil Retten på din side Solfrid Hammersland behandle personopplysninger om deg. Under finner du informasjon om de personopplysninger som samles inn og hvordan og på hvilket grunnlag vi behandler personopplysninger. Du vil også finne dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig:

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er advokat Solfrid Hammersland.
Selskapets juridisk navn er: Retten på din side Solfrid Hammersland, org nr. 814 890 562
Postadresse: Selvikveien 24, 5106 ØVRE ERVIK
E-post: rett@fikset.no
Mobil 483 52 285

Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte advokat Solfrid Hammersland.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva samler vi inn.

Rettshjelpsoppdrag:

Vi trenger ditt fulle navn og personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi trenger også personopplysninger som følger av henvendelsen eller av oppdraget. Dette samles inn enten fra deg eller fra andre som har de opplysningene vi trenger i saken.

Henvendelser fra andre:

Her vil vi registrere ditt navn, telefonnummer, e-postadresse samt de personopplysningene du oppgir under henvendelsen og som er nødvendige med tanke på eksisterende oppdrag eller mulig oppdrag fra deg. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke, avtale, for å fastsette rettskrav eller hvis det er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

Grunnlaget for behandling av personopplysninger.

Vi behandler personopplysninger etter samtykke fra den registrerte, for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, for å gjennomføre tiltak på den registrertes vegne, i anledning at en avtale vurderes inngått eller inngås på vegne av den registrerte, behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser, for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser og for å oppfylle den rettslige forpliktelsen som påhviler oss som følge av oppdraget.

Vi vil behandle personopplysningene når det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav på den registrertes vegne.

Vi vil også behandle personopplysninger når det er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser.

Hvis du trekker sitt samtykke vil vi ikke lengre behandle dine personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til andre.

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med andre uten at det foreligger et lovlig grunnlag for utlevering. Det kan være ditt samtykke, en avtale, eller det kan følge av lov eller forskrift el. l. Det kan også følge av oppdraget for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i avtalen med deg eller for å ivareta vitale interesser.

Dersom vi leverer ut dine personopplysninger gjør vi dette for å ivareta dine interesser etter oppdraget. Du vil bli varslet om hvilke personopplysninger som sendes videre. Vi vil ikke sende dine personopplysninger utenfor EU/EØS-området.

Lagringstid.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Når alle plikter som følger av vår avtale med deg er oppfylt vil personopplysningene slettes dersom vi ikke er pålagt av annet regelverk å ha opplysningene i vårt arkiv.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til overføring av data. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig, advokat Solfrid Hammersland. Du kan bruke e-postadressen rett@fikset.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager. Vi vil ha behov for bekreftelse på identiteten din. Du kan måtte oppgi ytterligere informasjon for at vi skal vite at henvendelsen kommer fra deg før vi kan la deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos Retten på din side Solfrid Hammersland. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å rette en skriftlig henvendelse til behandlingsansvarlig advokat Solfrid Hammersland på e-post rett@fikset.no

Rett til å klage

Dersom du mener at vi behandler personopplysningene i strid med personvernforordningen eller den ikke stemmer med det vi har beskrevet på vår nettside, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Dersom det skulle bli endringer i den måten vi behandler dine personopplysninger på, vil denne siden bli endret. Dersom regelverket endres vil denne siden bli oppdatert.