Kompetanse

Har jobbet på byggesaksavdeling i Bergen kommune og har god kjennskap til reglene i byggesaker.
Hjelper deg med klage på vedtak enten du er nabo eller utbygger.
Jeg har bistått i saker der Barnevernet er gjort kjent med at de har brutt egne regler – men likevel forsøker «å slippe unna». Det virker som om Barnevernet foretrekker at jeg ikke påtar meg barnevernssaker – fordi jeg krever at Barnevernet overholder reglene i barnevernloven og eget regelverk. Barnevernet skriver den 18. august 2016:

«Barneverntjenesten er gjort kjent med at Solfrid Hammersland driver et foretak kalt Retten på din side. Slik barneverntjenesten har forstått det er dette et foretak som jobber som støtte for foreldrene mot barneverntjenesten og deres arbeid med familier.»

Jeg jobber for at familier får de rettighetene barn og foresatte har krav på – selv om Barnevernet ikke liker det.
Min bistand har ført til at Barnevernet har avsluttet sak etter perioden med undersøkelse, har avsluttet tiltak etter klage – dels etter flere år med tilsyn i hjemmet og at de har vært nødt til å tilbakeføre barn til biologiske foreldre – etter år i fosterhjem.

Klienter har etter klage fått den behandlingen hos lege, spesialist og sykehus som de har krav på.
Har vunnet fram i en rekke saker mot NAV. Klienter har fått sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførestønad, grunnstønad, stønad til bil klasse 1 og 2, rullestoler, spesialsko og høreapparater.
Hjelper deg med klager til Skatteetaten og Kemneren. Har fått ettergitt skatt både for privatpersoner og næringsdrivende.
Bistår dersom du er fornærmede, vitne eller mistenkt. Hjelper deg å anmelde saker. Har fått henlagt saker mot klient etter klage.
Er du selvstendig næringsdrivende er det en fordel med advokat eller rettshjelper som kan regnskap og skatt. Jeg har utdanning innen både økonomi, regnskap, revisjon, regnskapsanalyse og verdivurdering av selskaper. Bistår med matematiske beregninger i et skifteoppgjør.
Avtale om privat skifte er raskere og billigere enn offentlig skifte. Det kan bli kompliserte beregninger dersom du har hatt egen virksomhet eller skal selge eks. bolig. Det er da en fordel med jurist med utdanning og erfaring innen områdene økonomi, regnskap og skatt.
Hjelper deg med kontakt med kreditorer, kartlegging av gjeld, avtaler med nedbetaling til kreditorene eller søknad om fri eller tvungen gjeldsordning. Har fått slettet gjeld for store beløp.
Bistår ved ulike nabotvister.
Fast verge hos Fylkesmannen i Hordaland.
Verge med forståelse for penger og økonomi. Du kan oppgi ønske om verge i søknaden. Dersom du har samtykkekompetanse og rettslig handleevne, er det du som bestemmer, jeg gjør en jobb for deg på det økonomiske eller personlige området.